MultiOne
MultiOne Projects

projekti i reference

1. Poslovi inventarizacije šuma za izradu programa za gospodarenje šumama šumoposjednika za 13 gospodarskih jedinica

2018.

NARUČITELJ: Pro Silva d.o.o.

ULOGA: izrada i održavanje baze podataka, manipuliranje podacima u bazi i izrada izvještaja

2. Izrada web aplikacije za vođenje evidencije u šumama šumoposjednika (WAVE-ŠŠ)

2017.

NARUČITELJ: Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba

ULOGA: dizajn i implementacija baze podataka, izrada web aplikacije

3. Poslovi inventarizacije šuma za izradu programa za gospodarenje šumama šumoposjednika u 7 županija za 21 gospodarskih jedinica

2017.

NARUČITELJ: Pro Silva d.o.o.

ULOGA: izrada i održavanje baze podataka, manipuliranje podacima u bazi i izrada izvještaja

4. Analiza prostornih mogućnosti Sisačko-moslavačke županije za korištenje obnovljivih izvora energije

2016.

NARUČITELJ: Sisačko-moslavačka županija

ULOGA: proračun potencijala energije Sunčevog zračenja i mapiranje dozračene energije

5. Multidisciplinarna analiza mogućnosti prihranjivanja jezera Butoniga vodom s izvora Bulaž: matematičko modeliranje (hidrodinamičko modeliranje, simulacija dnevnih i sezonskih promjena volumena i temperature te razvoj termalne stratifikacije, analiza kvalitete vode, model praćenja čestica)

2016.

NARUČITELJ: Hrvatske vode

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

6. Turistička zona i luka nautičkog turizma Sestrice: izrada matematičkog modela morskih struja, vremena zadržavanja morske vode, pronosa otpadnih voda iz podmorskih ispusta i desalinizatora, pronosa naftnog onečišćenja te analiza utjecaja otpuštanja bakra iz protuobraštajnih premaza s brodica u luci nautičkog turizma, kao priloga za SUO

2016.

NARUČITELJ: Interkonzalting d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje (u izradi)

7. Izrada modela širenja čestica sedimenta za projekt Pelješkog mosta: modeliranje morskih struja i simulacije raspršenja i taloženja čestica sedimenta nakon zabijanja pilota stupova mosta u morsko dno

2016.

NARUČITELJ: Hrvatske ceste

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

8. Poslovi inventarizacije šuma za izradu programa za gospodarenje šumama šumoposjednika u 16 županija za 38 gospodarskih jedinica

2016.

NARUČITELJ: Pro Silva d.o.o.

ULOGA: izrada i održavanje baze podataka, manipuliranje podacima u bazi i izrada izvještaja

9. Elaborat o procjeni utjecaja onečišćenja iz podmorskog ispusta aglomeracije Split – Solin (UPOV Stupe) na morski okoliš numeričkim modelima

2015.

NARUČITELJ: Dvokut ECRO d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

10. Analiza i odabir najpovoljnije lokacije za zemljanu fotonaponsku elektranu na otoku Unije: proračun potencijala energije Sunčevog zračenja i mapiranje dozračene energije

2015.

NARUČITELJ: Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o

11. Usluga monitoringa, istraživanja komaraca, razvoja prognostičkog modela, upravljanje sustavom suzbijanja komaraca i kontrola učinkovitosti tretmana u gradu Osijeku

2015.

NARUČITELJ: Grad Osijek

ULOGA: izgradnja geoinformacijskog sustava, izrada numeričkih modela za doprinos podzemnih voda i oborine punjenju mikrodepresija

12. Izrada stručne revizije oceanografske studije Plomin

2015.

NARUČITELJ: Bureau Veritas d.o.o.

13. Monitoring šumskih ekosustava budućeg višenamjenskog kanala Dunav-sava za 2015. godinu

2015.

NARUČITELJ: Agencija za vodne puteve, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

14. Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu HE OMBLA - Istraživanje špiljskih staništa i izvorišnih područja šireg dubrovačkog područja s ciljem vrednovanja bioraznolikosti i ocjena prihvatljivosti izgradnje hidroenergetskih objekata

2015.

NARUČITELJ: HEP

15. Izrada ekološko-matematičkog modela za prognozu gustoće populacija komaraca u gradu Osijeku i okolici

2014.

NARUČITELJ: Grad Osijek

ULOGA: stručnjak za numeričko i ekološko modeliranje, primjena geoinformatike i multivarijatne statistike

16. Stručna studija: Stanje i opis ekosustava Motovunske šume

2014.

NARUČITELJ: Hrvatske vode

ULOGA: primjena geoinformatike i multivarijatne statistike

17. Analiza transportnih puteva na području Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske županije korištenjem GIS mreže, višekriterijska analiza za 7 slavonskih županija za potrebe izrade dopune Studije predizvedljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području 5+2 županije Panonske Hrvatske

2014.

NARUČITELJ: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ULOGA: izgradnja baze podataka, model optimizacije prometa

18. Modeliranje parametara valova na lokacijama bova u zaljevu Kumbor u Crnoj Gori na bazi mjerenih podataka vjetra za razdoblje od tri mjeseca u 2014. godini

2014.

NARUČITELJ: FTN – Centar za hidrotehniku i geodeziju, Sveučilište u Novom Sadu, Srbija

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

19. Modeliranje morskih struja i utjecaja na kvalitetu mora za potreb izrade SUO za sportsku luku i luku nautičkog turizma „Vrnaža" Šibenik

2014.

NARUČITELJ: Grad Šibenik

ULOGA: izrada numeričke mreže, prostorna analiza

20. Modeliranje hidroloških parametara za potrebe izrade optimalnog stanja ekosustava, fiziološko stanje hrasta lužnjaka, vitalnost i produktivnost krošanja edifikatorskih vrsta drveća, projekcija buduće biološko-ekološke dinamike nizinskog šumskog ekosustava i midroreljefa

2014.

NARUČITELJ: Oikon d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

21. Izrada matematičkog modela prostorno-vremenske razdiobe dubine podzemne vode - na šumskoj površini potencijalno utjecanog područja duž trase višenamjenskog kanala Dunav-Sava

2014.

NARUČITELJ: Agencija za vodne puteve Vukovar

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

22. Izrada vremenske serije satelitskih snimki - u svrhu procjene zdravstvenog stanja dominantnih vrsta šumskog drveća za potrebe Monitoringa šumskih ekosustava za višenamjenski kanal Dunav-Sava

2014.

NARUČITELJ: Agencija za vodne puteve Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

23. Hidrološke obrade, klimatologija te modeliranja za potrebe određivanja optimalnog stanja ekosustava za potrebe plana restauracije starog korita Mirne

2014.

NARUČITELJ: Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana

24. Procjena drvne zalihe na osnovi panjeva stabala posječenih prilikom izvođenja radova pridobivanja drva u srpnju i kolovozu 2014. godine u odsjeku 54a gospodarske jedinice Jasenačka Kosa, Šumarija Jasenak, UŠP Ogulin

2014.

NARUČITELJ: Terra Concordia

ULOGA: analiza i obrada podataka

25. Izrada programa gospodarenja šumama šumoposjednika za 8 gospodarskih jedinica

2014.

NARUČITELJ: Hrvatske šume d.o.o.

ULOGA: izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

26. Izrada potencijala Sunčevog zračenja za područje Dubrovačko-neretvanske županije za potrebe izrade Plana obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

2013.

NARUČITELJ: Dubrovačko-neretvanska županija

ULOGA: stručnjak za ekološko modeliranje

27. Znanstveno-istraživački projekt “Antropogeni utjecaji u moru i kopnenim vodama”. Razvoj metodologije za procjenu mogućih posljedica na parametre tečenja u rijekama i potencijalnu akumulaciju nanosa uslijed uklanjanja materijala s dna vodotoka u cilju procjene dugoročnih utjecaja na prirodu (stanište sprudova)

2013.

NARUČITELJ: Oikon d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

28. Znanstveno-istraživački projekt: “Biološka, krajobrazna i okolišna raznolikost RH u prostoru i vremenu”. Izrada metodologije za višekriterijsku analizu utjecaja na biološku, krajobraznu i okolišnu raznolikost na području RH, s naglaskom na problematiku odlaganja otpada, uz izradu softverskog rješenja za odabir najpovoljnijih sustava gospodarenja otpada s aspekta zaštite okoliša i bioraznolikosti

2013.

NARUČITELJ: Oikon d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje, primjena geoinformatike

29. Obrada taksacijskih podataka, te priprema izlaznih tablica i formulara za potrebe izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika na području UŠP Karlovac

2013.

NARUČITELJ: Oikon d.o.o.

ULOGA: izrada baze podataka i analiza podataka

30. Obrada taksacijskih podataka, te priprema izlaznih tablica i formulara za potrebe izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika na području UŠP Buzet

2013.

NARUČITELJ: Pro-silva d.o.o.

ULOGA: izrada baze podataka i analiza podataka

31. Izrada matematičkog modela strujanja mora, proračun raspršenja čestica iz uzgajališta, izračun dotoka ugljika na morsko dno, te koncentracije kisika na morskom dnu za potrebe SUO za povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe na lokaciji Lamjana

2013.

NARUČITELJ: Cromaris d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

32. Izrada matematičkog modela strujanja mora, proračun raspršenja čestica iz uzgajališta, izračun dotoka ugljika na morsko dno, te koncentracije kisika na morskom dnu za potrebe SUO za povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe na lokaciji Velo Žalo

2013.

NARUČITELJ: Dalmar d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

33. Modeliranje strujnog polja i analiza pronosa naftnog onečišćenja na širem području zahvata izgradnje nove operativne obale Batahovina (luka Gruž)

2013.

NARUČITELJ: Lučka uprava Dubrovnik

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

34. Izrada programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarske jedinice "Cres-Lubenice-Vrana", "Malička-Crni potok" i "Sutivanac-Šajini-Prnjani"

2013.

NARUČITELJ: Hrvatske šume d.o.o.

ULOGA: izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

35. Modeliranje prostornih razdioba fenoloških parametara u šumskim ekosustavima zaobalja višenamjenskog hidrotehničkog sustava (VHS) Osijek za potrebe izrade SUO višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta

2013.

NARUČITELJ: Osječko-baranjska županija

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje i geoinformatiku

36. Definiranje ekološki prihvatljivog protoka rijeke Mirne – hidrološke značajke i proračun ekološki prihvatljivog protoka.

2013.

NARUČITELJ: Hrvatske vode

ULOGA: statistička analiza podataka i statističko modeliranje, izrada modela neuronske mreže

37. Studija određivanja područja pod utjecajem prirodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljoprivredi s kalkulacijama

2013.

NARUČITELJ: Ministarstvo poljoprivrede

38. Višenamjenski kanal Dunav-Sava - šumarska istraživanja: Monitoring šumskih ekosustava

2013.

NARUČITELJ: Agencija za vodne putove, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike i izrada matematičkog modela

39. Marina Lovran – prilog SUO: meteorološko-klimatološka obilježja, procjena utjecaja na razinu buke numeričkim modelom, modeliranje morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje

2012.

NARUČITELJ: Marina Lovran d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

40. Športska luka Sv. Martin, Općina Podstrana – prilog SUO: modeliranje morskih struja te vrijeme zadržavanja mora za uvjete prije i poslije planirane izgradnje

2012.

NARUČITELJ: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

ULOGA: izrada numeričke mreže, prostorna analiza

41. Luka Pakoštane – modeliranje izmjene mora za dvije varijante dogradnje luke

2012.

NARUČITELJ: Juština d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

42. Izrada matematičkog modela zavisnosti parametara zdravstvenog stanja i fiziološke aktivnosti dominantnih vrsta drveća, izvedenih iz vremenske serije satelitskih MODIS snimki za razdoblje 2000-2010. za područje šuma pod potencijalnim utjecajem Višenamjenskog kanala Dunav-Sava

2012.

NARUČITELJ: Agencija za vodne putove, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike, izrada numeričkog modela

43. VE Udbina 120 MW (5 lokacija), Faze A i B - prilog SUO: meteorološke značajke i procjena utjecaja na razinu buke, procjena utjecaja zasjenjivanja i treperenja

2012.

NARUČITELJ: Lika-Feniks gospodarsko interesno udruženje i Adriatic-energija vjetra d.o.o.

ULOGA: analiza podataka

44. Danas BORA projekt (NAUTIČKA PROGNOZA ZA JADRAN): prognoza vremena i stanja mora

2012.

ULOGA: numeričko modeliranje valova i programiranje

45. Višenamjenski kanal Dunav-Sava - šumarska istraživanja: Monitoring šumskih ekosustava

2012.

NARUČITELJ: Agencija za vodne putove, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

46. Izrada programa gospodarenja šumama šumoposjednika za 13 gospodarskih jedinica

2012.

NARUČITELJ: Hrvatske šume d.o.o.

ULOGA: Izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

47. Uzgajalište bijele ribe u uvali Veli Bok na otoku Cresu – prilog SUO: model strujanja mora na lokaciji, simulacije raspršenja i dotoka organskog otpada s uzgajališta na morsko dno u svrhu procjene utjecaja na okoliš, te procjena mogućnosti okoliša za apsorpciju ribljih produkata

2012.

NARUČITELJ: Ribarstvo F d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

48. Analiza valova i struja numeričkim modelom za potrebe Studije korištenja i zaštite mora i podmorja na području Splitsko-dalmatinske županije – s naglaskom na djelatnost marikulture u multisektorskom kontekstu Integralnog upravljanja obalnim područjem (IUOP) SDŽ

2012.

NARUČITELJ: Splitsko-dalmatinska županija

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

49. Izrada digitalne karte sastava oborina za područje RH za jedan parametar (s podacima i za potrebe Medicinskog fakulteta u Rijeci)

2011.

50. „Eureka E!5460 - WEBAIR2" projekt - Mrežno orijentirani multimedijalni informacijski sustav za upravljanje kvalitetom zraka s naglaskom na čestice

2011. - 2013.

ULOGA: Inventarizacija emisija čestica, analiza i modeliranje kvalitete zraka, prikupljanje i obrada satelitskih (MODIS) podataka, razvoj empirijskog (neuronske mreže) modela za procjenu i kartiranje koncentracija PM10 u Hrvatskoj, koristeći MODIS Aerosol Optical Depth i Cloud Fraction te meteorološke parametri iz WRF prognostičkog modela kao nezavisne prediktore

51. ACI marina Palmižana – modeliranje izmjene vodenih masa i utjecaja onečišćenja iz podmorskog ispusta

2011.

NARUČITELJ: Dvokut ECRO d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

52. ACI marina Žut– modeliranje izmjene vodenih masa i utjecaja onečišćenja iz podmorskog ispusta

2011.

NARUČITELJ: Dvokut ECRO d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

53. Izrada programa gospodarenja šumama za gospodarsku jedinicu "Sava-Zagreb"

2011.

NARUČITELJ: Hrvatske šume (Šumarska savjetodavna služba)

ULOGA: izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

54. Luka Bol –vjetrovalna klima za priobalno područje (numeričko modeliranje), hidrodinamički model morskih struja, procjena vremena zadržavanja vode, utjecaj dogradnje luke na Zlatni rat

2010.

NARUČITELJ: Općina Bol

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

55. Višenamjenski kanal Dunav-Sava - šumarska istraživanja: Monitoring šumskih ekosustava

2010.

NARUČITELJ: Agencija za vodne putove, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

56. Izrada programa gospodarenja šumama šumoposjednika za područje Primorsko-goranske i Istarske županije

2010.

NARUČITELJ: Hrvatske šume (Šumarska savjetodavna služba)

ULOGA: izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

57. “Registar onečišćavanja okoliša” – godišnje održavanje

2010.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

58. Sisak, prognoza onečišćenja u zraku – uspostavljanje dnevnih simulacija koncentracije onečišćenja u zraku korištenjem WRF i CAMx modela za područje Siska s posebnim naglaskom na utjecaj industrijskih izvora onečišćenja

2009. - 2010.

SURADNJA: Oikon d.o.o. / EUREKA !3266 projekat

59. Luka Ražanac – prilog SUO: modeliranje morskih struja te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje

2009

NARUČITELJ: Općina Ražanac

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

60. Luka Tkon – elaborat o izmjeni vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje

2009.

NARUČITELJ: Općina Tkon

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

61. Produbljenje i proširenje plovnog puta Privlački gaz – prilog SUO: modeliranje morskih struja za postojeće i projektirano stanje, modeliranje disperzije sedimenata u kritičnim uvjetima

2009.

NARUČITELJ: Plovput d.o.o.

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

62. Strateška procjena energetskog potencijala privatnih šuma u RH kao izvora biomase za proizvodnju energije

2009.

NARUČITELJ: HEP – obnovljivi izvori energije d.o.o.

63. Izgradnja glavnog lukobrana u Makarskoj luci – modeliranje valne dinamike uzrokovane vjetrom, modeliranje morskih struja, te izmjene vodenih masa za uvjete prije i poslije planirane izgradnje

2009.

NARUČITELJ: Grad Makarska

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

64. Zona marikulture Z1 – „Košara-Žižanj“ - rekonstrukcija strujnog polja te simulacije raspršenja i dotoka organskog otpada s uzgajališta na morsko dno u svrhu procjene utjecaja na okoliš, te procjenu mogućnosti okoliša za apsorpciju ribljih produkata

2009.

NARUČITELJ: Zadarska županija

ULOGA: stručnjak za numeričko modeliranje

65. Vremenska prognoza za Hrvatsku

2008. - nadalje

samostalni istraživački projekt

ULOGA: uspostavljanje numeričkog prognostičkog modela WRF za prognozu vremena (kao ulaznu podlogu za druge ekološke simulacije)

66. Stručne podloge, kriteriji i metodologija za izbor lokacija za izgradnju solarnih elektrana u Republici Hrvatskoj -prostorna razdioba mjesečnih srednjaka solarnog zračenja za Hrvatsku

2008.

NARUČITELJ: HEP – obnovljivi izvori energije d.o.o.

67. Izrada programa gospodarenja šumama šumoposjednika za 19 gospodarskih jedinica u 3 županije

2007.

NARUČITELJ: Šumarska savjetodavna služba

ULOGA: izrada baze podataka, analiza i obrada podataka

68. Izrada i instalacija WEB GIS sučelja za prikaz podataka Katastra rizičnih postrojenja; dizajn web sučelja katastra i njegova integracija u postojeći Informacijski sustav zaštite okoliša Agencije, (Windows platforma, ESRI ArcIMS, ArcSDE sa MS SQL Server 2000)

2007.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

69. Nastavak provedbe nacionalne inventure šumskih resursa RH i povezivanje pilot inventure s početkom provedbe nacionalne inventure

2007.

NARUČITELJ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

ULOGA: dizajn i uvođenje baze podataka o inventuri šuma (unos terenskih mjerenja, analiza i pripadna izvješća)

70. Višenamjenski kanal Dunav-Sava - šumarska istraživanja: Monitoring šumskih ekosustava

2007. - 2009.

NARUČITELJ: Agencija za vodne putove, Vukovar

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

71. Održavanje poslužiteljskog i komunikacijskog dijela KEC sustava na ESRI s/w i web serverima

2007.

NARUČITELJ: Ministarstvo kulture

ULOGA: održavanje sustava razvijenog za vrijeme trajanja KEC projekta

72. Podučavatelj: Enterprise GIS serija - Specijalizirani tečaj korištenja WEB GIS servera

2006.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

73. Obavljanje informatičkih usluga izrade modela informacijskog sustava za tlo (HIST)

2006. - 2007.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

ULOGA: dizajn i implementacija baze podataka, izrada programskog rješenja za unos podataka i generiranje izvještaja

74. Izrada Baze podataka o oštećenosti šumskih ekosustava i instalacija WEB GIS sučelja za prikaz baze podataka; Model baze podataka oštećenosti razvijen prema standardu (EU i UN Economic Commission for Europe) i za motrenje osutosti, diskoloracije i stanja šumskih zajednica

2006.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

75. Projekt inventure šuma RH

2005.

NARUČITELJ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

ULOGA: dizajn i implementacija baze podataka o inventuri šuma (unos terenskih mjerenja, analiza i pripadna izvješća)

76. Dopuna GIS aplikacije katastra odlagališta otpada u RH ciljanim podacima s terena za 160 lokacija u 10 županija, integriranje prikupljenih podataka s informacijskim sustavom zaštite okoliša

2005.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

77. Šumarska istraživanja: Izvedba istražnih radova s monitoringom šumskih ekosustava za područje u zoni potencijalnog utjecaja budućeg kanala Dunav-Sava

2003. - 2006.

NARUČITELJ: Vodoprivredno-projektni biro d.d.

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za potrebe monitoringa zdravstvenog stanja šuma, primjena geoinformatike, primjena multivarijatne statistike

78. Pružanje usluga istraživanja i razvoja metoda i tehnologija te uspostave podatkovnog pilota informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) s Internet sučeljem, Instalacija pilota ISZO–a uz migriranje GIS podloga i odabranih podataka o odlagalištima otpada – izrada koncepta budućeg informacijskog sustava Agencije temeljenog na RDBMS i enterprise GIS tehnologiji

2003. - 2006.

NARUČITELJ: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)

79. Hrvatska – KEC projekt: Projekt zaštite krških ekosustava (Karst Ecosystem Conservation Project) – GIS/IT sustav, baza biodiverziteta i web sučelje (Windows platforma, RDBMS , ESRI Enterprise GIS) razvoj, uvođenje i održavanje sustava za vrijeme trajanja projekta; obuka korisnika sustava; projekt financiran od Svjetske banke i Ministarstva kulture (GEF/WB i MoC)

2003. - 2007.

SURADNJA: Agriconsulting s.p.a. – vodeći konzultant, hrvatski timovi za inventarizaciju, Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu prirode, IT, predstavnici 5 zaštićenih područja (NP Risnjak, NP Sj.Velebit, NP Plitvička jezera, NP Paklenica, PP Velebit)

NARUČITELJ: Ministarstvo kulture – projekt Svjetske banke

80. Izrada nacionalne ekološke mreže kao dijela paneuropske i Natura 2000 mreže

2002.

SURADNJA: MZOPU

NARUČITELJ: European Commission – Environment DG i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

81. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Zagreb – Lipovac, dionica Županja – Lipovac. Suradnja IGH d.d.

2002.

NARUČITELJ: HAC, Koautor

82. Preliminarna nacionalna ekološka mreža kao preduvjet priključivanja razvoju ekološke mreže proširene višegradske skupine

2001.

NARUČITELJ: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Koautor

83. Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja uređenja obale u luci Ston

2001.

NARUČITELJ: Općina Ston., Koautor

84. Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja – Odabrana poglavlja: Odlagalište otpada Jakuševac

2001.

NARUČITELJ: IGH d.d., Koautor

85. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Brza cesta Vrbovec-Križevci-Koprivnica, Dionica: Vrbovec – Gradec

2001.

SURADNJA: IPZ d.o.o

NARUČITELJ: HC, Koautor

86. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIA2/3 Josipdol – Otočac i IIIB2 Lički Osik – Sv. Rok; dio tunel Kapela – Žuta Lokva – Otočac – Ličko Lešće; varijanta E (podvelebitska varijanta)

2001.

SURADNJA: IGH d.d.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

87. Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja na akvatorij i program praćenja: HE ‘Dubrovnik’, povećanje kapaciteta nakon ugradnje III agregata

2001.

NARUČITELJ: HEP, Koautor

88. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIA2/3 Josipdol – Otočac i IIIB2 Lički Osik – Sv. Rok; dio tunel Kapela – Žuta Lokva – Otočac – Ličko Lešće

2000.

SURADNJA: IGH d.d.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

89. Studija utjecaja na okoliš (Sažetak) – područje: šumarstvo; HE Novo Virje

2000.

SURADNJA: Elektroprojekt d.d.

NARUČITELJ: HEP, Koautor

90. Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja: Uređenje obalnog pojasa u luci Sali

2000.

NARUČITELJ: Općina Sali, Koautor

91. Kanal Dunav - Sava: Prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava u zaobalju višenamjenskog kanala Dunav – Sava. Suradnja VPB d.o.o.

2000.

NARUČITELJ: Hrvatske vode

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka za procjenu zdravstvenog stanja šuma

92. Kanal Dunav - Sava: Melioracijska uloga višenamjenskog kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave u zaobalju

2000.

SURADNJA: VPB d.o.o.

NARUČITELJ: Hrvatske vode, Koautor

93. Kanal Dunav - Sava: Ekonomska interpretacija promjena u šumskim ekosustavima pod utjecajem višenamjenskog kanala Dunav – Sava

2000.

SURADNJA: VPB d.o.o.

NARUČITELJ: Hrvatske vode, Koautor

94. Kanal Dunav - Sava: Projektiranje monitoringa šumskih ekosustava pod utjecajem kanala Dunav - Sava

2000.

SURADNJA: VPB d.o.o.

NARUČITELJ: Hrvatske vode

ULOGA: Primjena multivarijatne statistike

95. Kartiranje staništa Republike Hrvatske

2000.

NARUČITELJ: MZOPU

ULOGA: numerička obrada satelitskih snimaka, primjena multivarijatne statistike

96. GIS Nacionalnog parka “Krka”

2000.

SURADNJA: PMF

INVESTITOR: NP “Krka”, Koautor

97. Radnički kamp Ogulin (Otok Oštarijski): Procjena rizika utjecaja okoliša na zdravlje

1999.

NARUČITELJ: Bechtel International Inc., Koautor

98. Hidroakumulacija Križ potok: Opterećenost sliva aeropolutantima i zdravstveno stanje šumskih ekosustava – pilot studija

1999.

SURADNJA: Hidroinženjering d.o.o.

NARUČITELJ: Hrvatske vode, Koautor

99. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIA1 Bosiljevo – Josipdol

1999.

SURADNJA: IPZ d.o.o.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

100. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIA2 Josipdol – Jezerane

1999.

SURADNJA: IGH d.d.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

101. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIA3 Jezerane – Žuta Lokva, Jezerane – Otočac

1999.

SURADNJA: IGH d.d.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

102. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIB1 Otočac – Lički Osik

1999.

SURADNJA: Rijekaprojekt Niskogradnja d.o.o.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

103. Studija utjecaja na okoliš – Odabrana poglavlja: Autocesta Bosiljevo – Sveti Rok, dionica IIIB2 Lički Osik – Sv. Rok

1999.

SURADNJA: IGH d.d.

NARUČITELJ: HUC, Koautor

104. Rast drveća i okolišne promjene u Hrvatskoj (TGECC)

1999.

NARUČITELJ: Oikon d.o.o.

105. Hidroakumulacija Križ potok: Elementi studije utjecaja na okoliš

1999.

SURADNJA: Hidroinženjering d.o.o.

NARUČITELJ: Hrvatske vode, Koautor

106. HE Novo Virje: Prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališa održanja šumskih ekosustava

1999.

SURADNJA: Elektroprojekt d.d.

NARUČITELJ: HEP

ULOGA: geoinformatika i primjena multivarijatne statistike